ევროპის ბიზნეს სკოლა ევროპის მარკეტინგის კონფედერაციის (EMC) წევრი და წარმომადგენელი ორგანიზაციაა აღმოსავლეთ ევროპაში.

ევროპის ბიზნეს სკოლა 2017  წლის 21 სექტემბერს დაარსდა იმ მოტივაციით, რომ ხელი შეეწყო ევროპული ბიზნეს პროფესიული საკვალიფიკაციო სტანდარტების ინტეგრაციას საქართველოში (EQF Standards) პროფესიული კურსების, ტრენინგების, ვორქშოფების და სემინარების გზით.

ევროპის ბიზნეს სკოლის კურსები განკუთვნილია : საშუალო და მაღალი რგოლის კომერციული მენეჯერებისა და ბიზნესის მფლობელებისთვის.

პროგრამის სრული დეტალური აღწერა:

პროფესიული გადამზადების პროგრამა –  „მარკეტინგის და გაყიდვების სპეციალიტიმარკეტერიგანკუთვნილია იმ პირებისათვის, რომელთაც აქვთ სულ მცირე სრული ზოგადი განათლება და საქონლის/მომსახურების გაყიდვების პროცესში მონაწილედ მუშაობის არანაკლებ ექვსი თვის სამუშაო გამოცდილება, რაც დასტურდება დამსაქმებელი ორგანიზაციის მიერ გაცემული დოკუმენტით. 

სასწავლო პროცესი წარიმართება 12 კვირის განმავლობაში და პროგრამის მოცულობა 108 საათია. სწავლებისას გათვალისწინებულია როგორც ინტერაქციული მეცადინეობები, ისე პრაქტიკული სწავლება.  სასწავლო პროცესს გაუძღვებიან დარგის მაღალკვალიფიციური სპეციალისტები

სასწავლო პროცესი მიმდინარეობს შპს „საქართველოს ბიზნესის აკადემია-SBA“-ის ბაზაზე. სწავლების განმავლობაში თეორიულ კომპონენტს მსმენელები გაივლიან აკადემიის  A  სასწავლო გარემოში, ხოლო პრაქტიკული კომპონენტის განხორციელებაში ჩართულია შპს  ევროპის ბიზნეს სკოლა და კონსალტინგი. პრაქტიკის კომპონენტში მსმენელები მარკეტინგულ აქტივობებს განახორციელებენ იმ ორგანიზაციების მაგალითებზე, რომელთა მომსახურებასაც ახორციელებს შპს  ევროპის ბიზნეს სკოლა და კონსალტინგი.  

ასევე შესაძლებელია სასწავლო პროცესის ჩატარება დისტანციურად.

პროგრამაზე მსმენელთა მინიმალური რაოდენობაა 12, ხოლო მაქსიმალური რაოდენობაა 100

კურსდამთავრებული შესაძლოა დასაქმდეს როგოც მცირე, ისე საშუალო და მსხვილ ორგანიზაციაში:

 • მარკეტინგის სპეციალისტად;
 • გაყიდვების სპეციალისტად;
 •  კონსულტანტად  ანუ მარკეტერად;
 •  სხვა პოზიციაზე, რომელიც ემსახურება საქონლისა და მომსახურების გაყიდვების ზრდის პროცესს. 

მსმენელთა განმავითარებელი შეფასებები ტარდება სწავლების პარალელურად, როგორც თეორიულ, ისე პრაქტიკულ კომპონენტში.

განმსაზღვრელი შეფასება ტარდება მე-12 კვირას. მსმენელთა შეფასება ხორციელდება ტესტირებითა და  პრაქტიკული დავალების (პროექტის) შესრულებითა და წარმოდგენით. სწავლის შედეგების დადასტურებისათვის განსაზღვრული დავალებები, ერთიანობაში ქმნის ორგანიზაციის მარკეტინგისა და გაყიდვების მიმართულებით აქტივობათა კომპლექსს.

შეფასება ითვალისწინებს მხოლოდ ჩათვლის პრინციპებზე დაფუძნებული (კომპეტენციების დადასტურებაზე დაფუძნებული) სისტემის გამოყენებას და უშვებს შემდეგი ორი ტიპის შეფასებას:

ა) სწავლის შედეგი დადასტურდა;

ბ) სწავლის შედეგი ვერ დადასტურდა

პროფესიული გადამზადების პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული სწავლის შედეგების მიღწევის შემდეგ, კურსდამთავრებული მიიღებს სახელმწიფოს მიერ აღიარებულ სერტიფიკატს და დანართს, რომელშიც ფიქსირდება პროგრამის ფარგლებში მიღწეული ცოდნა და უნარები

პროგრამაზე რეგისტრაცია

აპლიკანტი პროგრამაზე რეგისტრაციისათვის გადის ავტორიზაციას სპეციალურ
ვებგვერდზე და რეგისტრირდება ელექტრონული განაცხადის მეშვეობით ან მიმართავს
კონსალტინგს. რეგისტრაციის დახურული წესით გამოცხადების შემთხვევაში, პროგრამაზე
აპლიკანტთა რეგისტრაციას ახორციელებს კონსალტინგი ელექტრონული სისტემის
გამოყენებით.
ელექტრონულ სისტემაში ავტორიზაციის გავლის შემდეგ აპლიკანტი ირჩევს პროფესიული
მომზადების/პროფესიული გადამზადების პროგრამას.

პროგრამაზე მსმენელთა შერჩევის პროცედურებია:
– აპლიკანტის შერჩევა ხორციელდება პროგრამაზე დაშვების წინაპირობების
შემოწმების მიზნით, იგი მოიცავს:
 აპლიკანტის მიერ წარმოდგენილი ინფორმაციის საფუძველზე წინმსწრები
განათლებისა და სავალდებულოდ მოთხოვნილი დოკუმენტების არსებობისა და
მათი შესაბამისობის შემოწმებას. იმ შემთხვევაში, თუ აპლიკანტი სრულად არ
წარმოადგენს მოთხოვნილ დოკუმენტაციას კონსალტინგის დირექტორის ბრძანებით
განსაზღვრულ ვადაში, შესარჩევი კომისია არ განიხილავს აპლიკანტის შერჩევის
საკითხს;
  პროგრამით გათვალისწინებულ შემთხვევაში – აპლიკანტის მიერ რეგისტრაციისას
წარმოდგენილი ინფორმაციის საფუძველზე აპლიკანტის ასაკის შემოწმებას;
 პროგრამით გათვალისწინებულ შემთხვევაში – პროგრამაზე დაშვების სხვა
წინაპირობის შემოწმებას;
  პროგრამით გათვალისწინებულ შემთხვევაში – შემოქმედებითი, სპორტული ან
სხვა სახის ტურის ჩატარებას ან/და გასაუბრებას;
აპლიკანტთა შერჩევის შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს შესარჩევი კომისია
ხმათა უმრავლესობით.

 • I- XII კვირაში სასწავლო პროცესი მიმდინარეობს დისტანციურად / შპს „საქართველოს ბიზნესის აკადემია-SBA“-ის ბაზაზე; 
 • განმსაზღვრელ შეფასებაში დადებითი შეფასების მიღების პირობები განისაზღვრება შეფასების ინსტრუმენტით.
 • განმსაზღვრელი შეფასება ტარდება ერთხელ –  მე-12 კვირას.
 • მე-12 კვირას ტარდება 1-6 სწავლის შედეგის შეფასება თეორიულ  და პრქტიკულ კომპონენტში. შეფასების ინსტრუმენტი შემუშავდება კომპონენტის განმახორციელებელი პირების მიერ და ექვემდებარება სავალდებულო ვერიფიკაციას. ვერიფიცირებული შეფასების ინსტრუმენტით განხორციელდება მსმენელთა შეფასება; შეფასება წარიმართება  დისტანციურად / შპს „საქართველოს ბიზნესის აკადემია-SBA“-ის ბაზაზე;

პროფესიული მომზადების/პროფესიული გადამზადების პროგრამაზე ჩარიცხვის მიზნით
აპლიკანტის მიერ წარმოსადგენი დოკუმენტებია:
 პირადი განცხადება;
  აპლიკანტის პირადობის მოწმობის ასლი;
  პროგრამაზე ჩარიცხვის წინაპირობების შესაბამისად – საბაზო განათლების ან
უფრო მაღალი საფეხური/დონეს განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის
ასლი;
 პირმა, რომელმაც განათლება მიიღო უცხოეთში, რის საფუძველზეც ხდება
ჩარიცხვა პროგრამაზე – უნდა წარმოადგინოს განათლების აღიარების დოკუმენტი;
 პირმა, რომელმაც განათლება მიიღო ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, რის
საფუძველზეც ხდება ჩარიცხვა პროგრამაზე – უნდა წარმოადგინოს განათლების
აღიარების დოკუმენტი;
 იმ ენის ფლობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, რა ენაზეც ხორციელდება
პროგრამა. დამადასტურებელ დოკუმენტად შეიძლება ჩაითვალოს
ატესტატი/დიპლომი, თუ პირმა სასკოლო/ზემდგომი განათლება მიიღო პროგრამის
განხორციელების ენაზე.
 სხვა დოკუმენტები პროგრამის სპეციფიკის მიხედვით, პროგრამაზე აპლიკანტთა
რეგისტრაციის გამოცხადების თაობაზე კონსალტინგის დირექტორის
ინდივიდუალურ-სამართლებრივი აქტის შესაბამისად.

დეტალური ინფორმაციითვის ეწვიეთ: www.sba.edu.ge

 • მენტორები: აკრედიტებული და საერთაშორისო სპეციალისტები.

  • ნინო ჯინჯოლავა
  • გიორგი კუჭუხიძე
  • გურამ თავხელიძე
  • ლარისა პატარაია
  • გიორგი მგელაძე
  • გიორგი კენჭაშვილი
  • დავით დათუაშვილი
 • ფორმატი: პროგრამაზე დასწრება შესაძლებელია – დისტანციურად ან ადგილზე 

  მისამართზე: ქ. თბილისი, რუსთავის გზატკეცილი 18/22

“კურსმა ბევრი რამ შემძინა. მივხვდი, რომ ბევრი დეტალი არ ვიცოდი, რაც უნდა მცოდნოდა, როგორც ბიზნესის დამფუძნებელს”

პაატა კოკაია, „ინნ ჯგუფი“

“პროგრამა აწყობილია ზუსტად იმ მოთხოვნების მიხედვით, რაც სჭირდება ტოპ-მენეჯერს. თითოეული მოდული მორგებულია ამ ადამიანების საქმიანობასა და ინტერესებზე”

მამუკა ბერიაშვილი, შპს NUTSGE-ს დამფუძნებელი, დირექტორი

95%

კმაყოფილი მომხმარებელი

1200

მონაწილე

9.5

ტოპ-მენეჯერების შეფასება