ევროპის ბიზნეს სკოლა ევროპის მარკეტინგის კონფედერაციის (EMC) წევრი და წარმომადგენელი ორგანიზაციაა აღმოსავლეთ ევროპაში.

ევროპის ბიზნეს სკოლა 2017  წლის 21 სექტემბერს დაარსდა იმ მოტივაციით, რომ ხელი შეეწყო ევროპული ბიზნეს პროფესიული საკვალიფიკაციო სტანდარტების ინტეგრაციას საქართველოში (EQF Standards) პროფესიული კურსების, ტრენინგების, ვორქშოფების და სემინარების გზით.

ევროპის ბიზნეს სკოლის კურსები განკუთვნილია : საშუალო და მაღალი რგოლის კომერციული მენეჯერებისა და ბიზნესის მფლობელებისთვის.

პროგრამის სრული დეტალური აღწერა:

პროფესიული გადამზადების პროგრამა –  „მარკეტინგის და გაყიდვების სპეციალიტიმარკეტერიგანკუთვნილია იმ პირებისათვის, რომელთაც აქვთ სულ მცირე სრული ზოგადი განათლება და საქონლის/მომსახურების გაყიდვების პროცესში მონაწილედ მუშაობის არანაკლებ ექვსი თვის სამუშაო გამოცდილება, რაც დასტურდება დამსაქმებელი ორგანიზაციის მიერ გაცემული დოკუმენტით. 

სასწავლო პროცესი წარიმართება 12 კვირის განმავლობაში და პროგრამის მოცულობა 108 საათია. სწავლებისას გათვალისწინებულია როგორც ინტერაქციული მეცადინეობები, ისე პრაქტიკული სწავლება.  სასწავლო პროცესს გაუძღვებიან დარგის მაღალკვალიფიციური სპეციალისტები

სასწავლო პროცესი მიმდინარეობს შპს „საქართველოს ბიზნესის აკადემია-SBA“-ის ბაზაზე. სწავლების განმავლობაში თეორიულ კომპონენტს მსმენელები გაივლიან აკადემიის  A  სასწავლო გარემოში, ხოლო პრაქტიკული კომპონენტის განხორციელებაში ჩართულია შპს  ევროპის ბიზნეს სკოლა და კონსალტინგი. პრაქტიკის კომპონენტში მსმენელები მარკეტინგულ აქტივობებს განახორციელებენ იმ ორგანიზაციების მაგალითებზე, რომელთა მომსახურებასაც ახორციელებს შპს  ევროპის ბიზნეს სკოლა და კონსალტინგი.  

ასევე შესაძლებელია სასწავლო პროცესის ჩატარება დისტანციურად.

პროგრამაზე მსმენელთა მინიმალური რაოდენობაა 12, ხოლო მაქსიმალური რაოდენობაა 100

კურსდამთავრებული შესაძლოა დასაქმდეს როგოც მცირე, ისე საშუალო და მსხვილ ორგანიზაციაში:

 • მარკეტინგის სპეციალისტად;
 • გაყიდვების სპეციალისტად;
 •  კონსულტანტად  ანუ მარკეტერად;
 •  სხვა პოზიციაზე, რომელიც ემსახურება საქონლისა და მომსახურების გაყიდვების ზრდის პროცესს. 

მსმენელთა განმავითარებელი შეფასებები ტარდება სწავლების პარალელურად, როგორც თეორიულ, ისე პრაქტიკულ კომპონენტში.

განმსაზღვრელი შეფასება ტარდება მე-12 კვირას. მსმენელთა შეფასება ხორციელდება ტესტირებითა და  პრაქტიკული დავალების (პროექტის) შესრულებითა და წარმოდგენით. სწავლის შედეგების დადასტურებისათვის განსაზღვრული დავალებები, ერთიანობაში ქმნის ორგანიზაციის მარკეტინგისა და გაყიდვების მიმართულებით აქტივობათა კომპლექსს.

შეფასება ითვალისწინებს მხოლოდ ჩათვლის პრინციპებზე დაფუძნებული (კომპეტენციების დადასტურებაზე დაფუძნებული) სისტემის გამოყენებას და უშვებს შემდეგი ორი ტიპის შეფასებას:

ა) სწავლის შედეგი დადასტურდა;

ბ) სწავლის შედეგი ვერ დადასტურდა

პროფესიული გადამზადების პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული სწავლის შედეგების მიღწევის შემდეგ, კურსდამთავრებული მიიღებს სახელმწიფოს მიერ აღიარებულ სერტიფიკატს და დანართს, რომელშიც ფიქსირდება პროგრამის ფარგლებში მიღწეული ცოდნა და უნარები

 • პროგრამაზე რეგისტრაცია
 • პროგრამაზე რეგისტრაცია ცხადდება შპს ,,ევროპის ბიზნესის სკოლა და კონსალტინგის’’ დირექტორის  ბრძანებით განსაზღვრულ პერიოდში
 • პროგრამაზე რეგისტრაცია წარმოებს ელექტრონული სისტემის მეშვეობით

 

 • პროგრამაზე მსმენელთა შერჩევის პროცედურებია:
 • პროგრამაზე ჩარიცხვისათვის წარმოდგენილი დოკუმენტების შესწავლა
 • გასაუბრება
 • გასაუბრებაზე აპლიკანტთა კომუნიკაციის უნარი მოწმდება შემდეგი ინდიკატორების მიხედვით:

– აზრის თავისუფლად ჩამოყალიბება;

– გარკვევით მეტყველება;

– პასუხების ადეკვატურობა.

 • I- XII კვირაში სასწავლო პროცესი მიმდინარეობს დისტანციურად / შპს „საქართველოს ბიზნესის აკადემია-SBA“-ის ბაზაზე; 
 • განმსაზღვრელ შეფასებაში დადებითი შეფასების მიღების პირობები განისაზღვრება შეფასების ინსტრუმენტით.
 • განმსაზღვრელი შეფასება ტარდება ერთხელ –  მე-12 კვირას.
 • მე-12 კვირას ტარდება 1-6 სწავლის შედეგის შეფასება თეორიულ  და პრქტიკულ კომპონენტში. შეფასების ინსტრუმენტი შემუშავდება კომპონენტის განმახორციელებელი პირების მიერ და ექვემდებარება სავალდებულო ვერიფიკაციას. ვერიფიცირებული შეფასების ინსტრუმენტით განხორციელდება მსმენელთა შეფასება; შეფასება წარიმართება  დისტანციურად / შპს „საქართველოს ბიზნესის აკადემია-SBA“-ის ბაზაზე;
 • პროფესიული მომზადების/პროფესიული გადამზადების პროგრამაზე ჩარიცხვის მიზნით აპლიკანტის მიერ  წარმოსადგენი დოკუმენტებია:
 • პირადი (არასრულწლოვანი პირის შემთხვევაში – მისი კანონიერი წარმომადგენლის) განცხადება (ივსება ადგილზე);
 • შევსებული ანკეტა (ივსება ადგილზე);
 • აპლიკანტის პირადობის მოწმობის ასლი (ორიგინალთან ერთად. საბუთების მიღების დასრულებისთანავე ორიგინალი დაუბრუნდება განმცხადებელს); 
 • არასრულწლოვანი პირის შემთხვევაში – მისი კანონიერი წარმომადგენლის პირადობის მოწმობის ასლი (ორიგინალთან ერთად. საბუთების მიღების დასრულებისთანავე ორიგინალი დაუბრუნდება განმცხადებელს) და დოკუმენტი, რომელიც ადასტურებს განმცხადებლის/წარმომადგენლის სათანადო უფლებამოსილებას (დაბადების მოწმობა ან მშობლის მიერ გაცემული მინდობილობა ან მეურვეობის დამადასტურებელი დოკუმენტი და სხვა);  
 • პროგრამაზე ჩარიცხვის წინაპირობების შესაბამისად – განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი
 • პირმა, რომელმაც განათლება მიიღო უცხოეთში, რის საფუძველზეც ხდება ჩარიცხვა პროგრამაზე – უნდა წარმოადგინოს განათლების აღიარების დოკუმენტი;   
 • პირმა, რომელმაც განათლება მიიღო ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, რის საფუძველზეც ხდება ჩარიცხვა პროგრამაზე – უნდა წარმოადგინოს განათლების აღიარების დოკუმენტი;   
 • ორი ფერადი ფოტოსურათი;
 • იმ ენის ფლობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, რა ენაზეც ხორციელდება პროგრამა. დამადასტურებელ დოკუმენტად შეიძლება ჩაითვალოს ატესტატი/დიპლომი, თუ პირმა სასკოლო/ზემდგომი განათლება მიიღო პროგრამის განხორციელების ენაზე.  არაქართულენოვანი პირის მიერ ქართულენოვან პროგრამაზე სწავლის შემთხვევაში – ქართული ენის მოსამზადებელი პროგრამის გავლის დოკუმენტი ან ერთიანი ეროვნული გამოცდების ქართული ენის გამოცდის ჩაბარების დოკუმენტი. ასეთი დოკუმენტის არარსებობისას პირს უტარდება გამოცდა ასოციაციის მიერ. პირის მიერ ქართული ენის ფლობის დონის დაუდასტურებლობის შემთხვევაში, პირი ვერ ჩაირიცხება პროგრამაზე;
 • დოკუმენტი, რომელიც ადასტურებს აპლიკანტის აქონლის/მომსახურების გაყიდვის პროცესში მონაწილედ მუშაობის არანაკლებ ექვსი თვის სამუშაო გამოცდილებას (გამყიდველი, კონსულტანტი, სავაჭრო აგენტი და სხვა)

დეტალური ინფორმაციითვის ეწვიეთ: www.sba.edu.ge

 • მენტორები: აკრედიტებული და საერთაშორისო სპეციალისტები.

  • ნინო ჯინჯოლავა
  • გიორგი კუჭუხიძე
  • გურამ თავხელიძე
  • ლარისა პატარაია
  • გიორგი მგელაძე
  • გიორგი კენჭაშვილი
  • დავით დათუაშვილი
 • ფორმატი: პროგრამაზე დასწრება შესაძლებელია – დისტანციურად ან ადგილზე 

  მისამართზე: ქ. თბილისი, რუსთავის გზატკეცილი 18/22

“მენეჯმენტში 12 წლიანი გამოცდიელბის მიუხედავად, პროგრამამ საკმაოდ ბევრი, ახალი ინფორმაცია მომცა და არსებული ცოდნა ერთ, მთლიან სისტემაში მომაყვანინა”

ტატო მახაშვილი, „სოლოსტუდიო“

“პროგრამა აწყობილია ზუსტად იმ მოთხოვნების მიხედვით, რაც სჭირდება ტოპ-მენეჯერს. თითოეული მოდული მორგებულია ამ ადამიანების საქმიანობასა და ინტერესებზე”

მამუკა ბერიაშვილი, შპს NUTSGE-ს დამფუძნებელი, დირექტორი
0%
კმაყოფილი მომხმარებელი
0
მონაწილე
0
ტოპ-მენეჯერების შეფასება