ტოპმენეჯმენტი - ბიზნესის მართვის ევროპული სტანდარტი, როცა წარმატება გინდა

ტოპმენეჯმენტი "ფინანსები არაფინანსისტი ტოპ-მენეჯერებისთვის"

ტრენინგი განკუთვნილია: დამფუძნებლებისთვის,დირექტორებისთვის,დეპარტამენტის ხელმძღვანელებისთვის.

პროგრამის აღწერა:

ანგარიშგებები და კალკულაციები:

 • -ცვლადი და ფიქსირებული ხარჯები-VC & FC
 • -პირდაპირი და არაპირდაპირი ხარჯები-Direct and indirect costs differentiation.
 • -თვითღირებულება-Cost price.
 • -საფასო პოლიტიკა-Price setting
 • -ფასის ელასტიურობა-Price elasticity.
 • -დ.ღ.გ-VAT
 • -ფასნამატი- Mark-Up
 • -გროს მარჟა-Gross Margin.
 • -კონტრიბუციული მარჟა-Contribution margin.
 • -ნულოვანი მოგების ანალიზი(თანხობრივი)-Break Even (Turnover)
 • -მოგება ზარალის ანგარიშგების მოდელინგი-Profit and loss statement modeling.
 • -ფულადი სახსრების მოძრაობა-Cash flow.
 • -ბალანსი-Balance.

კომპანიის გადახდის უნარიანობა/ლიკვიდურობა:

 • -სოლვენსი I-Solvency ratio.
 • -სოლვენსი II-Solvency ratio.
 • -სოლვენსი III-Solvency ratio.
 • -კომერციული ოქროს წესი - Golden Ballance Rule
 • -მიმდინარე კოეფიციენტი-Current ratio.
 • -სწრაფი კოეფიციენტი-Quick ratio.

სტატისტიკა ბიზნესის შეფასება ისტორიასთან:

 • -ინდექსი-Index /  რეითი-Rate

კომპანიის მომგებიანობის ანალიზი: 

 • -უკუგება კაპიტალზე-(ROE) Return on equity.
 • -უკუგება ინვესტიციებზე- (ROI) Return on Investment.
 • -ინვესტიციის სრული უკუგების პერიოდი(Pay back period)
 • -უკუგება აქტივებზე (ROA)- Return on assets.
 • -შიდა უკუგების კოეფიცინტი(IRR)-Internal Rate of Return.
 • -აქტივების ბრუნვადობა-Assets turnover.
 • -მარჟის ბრუნვა-Margin Turnover.
 • -მოკლე ვადიანი სამუშაო კაპიტალი-Working capital short-term.
 • -გრძელვადიანი სამუშაო კაპიტალი-Working capital long-term.


ტრენერი:
ავტორი,ბიზნეს ტრენერი და კონსულტანტი,აკრედიტებული მარკეტერი ევროპაში,პიროვნული განვითარების მენტორი. ESB_დამფუძნებელი.  
ავტორი წიგნებისა: "ფინანსები არაფინანსისტი ტოპ-მენეჯერებისთვის" "პირდაპირი გაყიდვები და მოლაპარაკებების ხელოვნება" "ლიდერობა და მართვა პრაქტიკაში" - გიორგი კუჭუხიძე

დასაწყისი : ორშაბათი ,ოთხშაბათი,პარასკევი 19:00 - 22:00სთ (ორი კვირა) 
შეხვედრები :
6 შეხვედრა + 2 ინდივიდუალური 
დასაწყისი : 8 ივლისი / დასასრული 22 ივლისი

დამატებითი დეტალებისთვის გაიარეთ რეგისტრაცია