გაყიდვების სტრატეგიული მართვა
"ევროპის ბიზნეს სკოლა" წარმოგიდგენთ პროფესიულ კურსს "გაყიდვების სტრატეგიული მართვა". სემინარი განკუთვნილია მათთვის ვინც დასაქმებულია გაყიდვებისა და მარკეტინგის სფეროში.

სემინარზე განხილული იქნება შემდეგი თემატიკები:
გაყიდვების სტრატეგიული გეგმა:
- გაყიდვებზე ზეგავლენის მქონე გარე ფაქტორები.
- მიზნობრივი მომხმარებლის სტრატეგიული ანალიზი.
- კონკურენციის ეფექტური სტრატეგიები
- გაყიდვების მიზნობრივი ბაზრის სტრატეგიები.
- პროდუქტისა და ასორტიმენტის სტრატეგიები.
- საფასო სტრატეგიები გაყიდვებში.
- დისტრიბუციის/განაწილების სტრატეგიები გაყიდვებში.
- ინეგრირებული კომუნიკაციებისა და პრომოუშენის სტრატეგიები გაყიდვებში.
- გაყიდვებთან დაკავშირებული პერსონალის მართვა.
- გაყიდვეთან დაკავშირებული პროცედურული სტრატეგიები.
- გაყიდვებთან დაკავშირებული შესყიდვები.
- გაყიდვების სტრატეგიული ანალიზის სქემა.

პირდაპირი გაყიდვები/ეფექტური მოლაპარაკებები:
- მოლაპარაკების ექვსი საფეხური.
- დარწმუნების ხელოვნება გაყიდვებში.
- ეფექტური პრეზენტაცია გაყიდვებში.
- პოზიტიური ზეგავლენა გაყიდვებში.
- კომუნიკაციის მოდელი გაყიდვებში.
- ეფექტური ელექტრონული კომუნიკაცია გაყიდვებში.

გაყიდვების ფინანსური ანალიზი:
- გაყიდვების ფინანსური დაგეგმარება.
- გაყიდვებთან დაკავშირებული ხარჯები.
- გაყიდვების ნულოვანი მოგების ანალიზი.
- მიზნობრივი მარჟა/ფასამატი.
- ხარჯთა ტიპები გაყიდვებში.
- კომერციული მოგება/ზარალის ანგარიშგება.
- მიზნობრივი კოეფიცინტები გაყიდვებში.