ფინანსები ტოპ-მენეჯერებისთვის
ყველას ვისაც სურს დაეუფლოს სტრატეგიული ფინანსური ანალიტიკის უნარებს ევროპული სტანდარტებით.


ტრენინგი განკუთვნილია: არაფინანსისტი ტოპ-მენეჯერებისთვის, კომპანიის გენერალური მენეჯერებისთვის,კომერციული დირექტორებისთვის,გაყიდვების დირექტორებისთვის,მარკეტინგის დირექტორებისთვის,მსხვილი და საშუალო ბიზნესის მფლობელთათვის.

კურსის აღწერა :
ანგარიშგებები და კალკულაციები:
 • ცვლადი და ფიქსირებული ხარჯები-VC & FC
 • პირდაპირი და არაპირდაპირი ხარჯები-Direct and indirect costs differentiation.
 • თვითღირებულება-Cost price.
 • საფასო პოლიტიკა-Price setting
 • დ.ღ.გ-VAT
 • ფასნამატი- Mark-Up
 • გროს მარჟა-Gross Margin.
 • კონტრიბუციული მარჟა-Contribution margin.
 • ნულოვანი მოგების ანალიზი(თანხობრივი)-Break Even (Turnover)
 • ნულოვანი მოგების ანალიზი(რაოდენობრივი)-Break Even (quantitative)
 • მოგება ზარალის ანგარიშგების მოდელინგი-Profit and loss statement modeling.
 • ფულადი სახსრების მოძრაობა-Cash flow.
 • შიდა უკუგების კოეფიცინტი(IRR)-Internal Rate of Return.
 • ინვესტიციის სრული უკუგების პერიოდი(Pay back period)
 • ბალანსი-Balance.
 • ფასის ელასტიურობა-Price elasticity.
 • დისტიბუციის ეფექტურობა-Distribution efficiency.
მომგებიანობის კოეფიციენტები:
 • უკუგება კაპიტალზე-(ROE) Return on equity.
 • უკუგება ინვესტიციებზე- (ROI) Return on Investment.
 • უკუგება აქტივებზე (ROA)- Return on assets.
 • აქტივების ბრუნვადობა-Assets turnover.
 • მარჟის ბრუნვა-Margin Turnover.
 • მოკლე ვადიანი სამუშაო კაპიტალი-Working capital short-term.
 • გრძელვადიანი სამუშაო კაპიტალი-Working capital long-term.
გადახდის უნარიანობა/ლიკვიდურობა კოეფიციენტები:
 • სოლვენსი I-Solvency ratio.
 • სოლვენსი II-Solvency ratio.
 • მიმდინარე კოეფიციენტი-Current ratio.
 • სწრაფი კოეფიციენტი-Quick ratio.
სტატისტიკა:
 • ინდექსი-Index
 • რეითი-Rate

სასწავლო დრო: 30 საათი
ფასი: 1450 ლარი 
ფასში შედის: Coffee break.