ლიდერობა და ადამიანური რესურსების მართვა
ყველაზე რთული მენეჯერულ საქმიანობაში ადამიანური რესურსების მართვაა რაც განაპირობებს ბიზნესის წარმატების 80%-ს!  კურსი განკუთვნილია საშუალო და ზედარგოლის მენეჯერებისთვის ვისაც სურს შეიძინოს თანამედროვე სტანდარტების პრაქტიკული მართველობითი უნარჩვევბი!

 • დაქირავების პროცესი.
 • მართვის მეთოდები.
 • მართვის სტილი.
 • დელეგირება და სუბორდინაცია.
 • შესრულებული საქმის დაფასება და დასჯა.
 • შესრულებული საქმის შეფასება.
 • პატივისცემა და მოლოდინი არ შესრულებული საქმის მიმართ.
 • თანამშრომელთა განვითარება.
 • მოკლე და გრძელ ვადიანი მიზნების ჩამოყალიბება.
 • ტექნოლოგია მართვაში.
 • გუნდი და მისი სახეობები.
 • პროდუქტიულობა.