ბიზნეს კონსულტაცია
თანამშრომლეთა კომპეტენციების ანალიზი და მათი კომპეტენციის განვითარების სტრატეგიის შემუშავება თანამდებობების მიხედვით.
ბაზრის კვლევა წარმატების წინაპირობაა რომლის განხორციელებაც უაღესად მნიშვნელოვანია კომპანიის გრძელვადიანი წარმატებისთვის.
ბიზნეს კონსულტაცია ორგანიზაციის კომერციული საჭიროებების მიხედვით.
რომელიც მოციავს კომპანიის კომერციულ,მარკეტინგულ დიაგნოსტიკას და სამომავლო სტრატეგიულ რეკომენდაციებს.